ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំភ្នំសំពៅ

កម្មវិធីសន្ទនាមតិ@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំភ្នំសំពៅ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (24-05-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006