ប្រធានាធិបតីឆាដ Déby ស្លាប់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឧទ្ទាម

ប្រធានាធិបតីឆាដ Déby ស្លាប់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឧទ្ទាម
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/oMJZoP5FpZI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ theguardian
👉ប្រភព Video៖ Al Jazeera English , DW News , Reuters
(22.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews