ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា ស្នើយកប្រេងប្តូរជាមួយវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩

ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា ស្នើយកប្រេងប្តូរជាមួយវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/FHmJOHmZras
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Reuters
👉ប្រភព Video៖ Luigino Bracci Roa – Situación en Venezuela , T13 , Colombia.com ,
AP Archive , Luigino Bracci Roa , INQUIRER.net , The New York Times
(12.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere