ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋ ក្នុងការទប់ស្កាត់ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (06-07-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006
ផេង សិទ្ធី អភិបាលក្រុងបាត់ដំបង
មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបង Battambang Provincial Health Department