ប្រធានបទ« ការចូលរួមបង្ការ ទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ១៩ ក្នុងវិស័យអប់រំ

ប្រធានបទ« ការចូលរួមបង្ការ ទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ១៩ ក្នុងវិស័យអប់រំ

ការចូលរួមបង្ការ ទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីដ១៩ ក្នុងវិស័យអប់រំ
កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (24-វិច្ឆិកា-2020)