វិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នានា ដើម្បី ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

វិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍នានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នៅតំបន់ទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តបាត់ដំបង