រដ្ឋបាលខេត្តបន្តអប់រំណែនាំ ផ្សព្វផ្សាយនូវវិធានការណ៍ក្នុងការទប់ស្កាត់…

រដ្ឋបាលខេត្តបន្តអប់រំណែនាំ ផ្សព្វផ្សាយនូវវិធានការណ៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ កុំអោយមានការឆ្លង និង ការចម្លងមេរោគកូវីដ19 ចូលក្នុងសហគមន៍ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28 វិច្ឆិកា)

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/hG_yv_TIOLQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
👉ផលិតដោយ ៖ Battambang TV
(10.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere