ទស្សនាផ្សារលក់ដូរលើផ្លូវដែកនៅថៃ ឃើញហើយស្រៀវសាច់ជំនួស

 

ទស្សនាផ្សារលក់ដូរលើផ្លូវដែកនៅថៃ ឃើញហើយស្រៀវសាច់ជំនួស
——————
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ exploreshaw
👉ប្រភព Video ៖ Great Big Story, Shock wave
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/yRq_U1HUPzI
(02.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី