កូនខ្មែរគួរដឹង! វត្តរាជបូណ៌មានអាយុកាលជាង ៤០០ ឆ្នាំ អ្នកប្រាជ្ញ និងមន្រ្តីសង្ឈខ្ពស់ៗធ្លាប់គង់នៅ

កូនខ្មែរគួរដឹង! វត្តរាជបូណ៌មានអាយុកាលជាង ៤០០ ឆ្នាំ អ្នកប្រាជ្ញ និងមន្រ្តីសង្ឈខ្ពស់ៗធ្លាប់គង់នៅ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ kampucheathmey
👉ប្រភព Video៖ Suku Busu, Pursat Television, ហោត្រ័យ Haotrai ,Romly SLESH
(20.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere