ការជួសជុលផ្លូវក្រោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់

ប្រធានបទ៖ ការជួសជុលផ្លូវក្រោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់@ ប្រធានបទ« ការជួសជុលផ្លូវក្រោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (31-ធ្នូ-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006