រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិល្អាងភ្នំរំសាយសក់ និង រមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ល្អាងភ្នំក្រពើ

ចុចលើដំណខាងក្រោមដើម្បីទស្សនា

https://fb.watch/3IRPuRdIlN/


#នាទីភូមិសាស្ត្រកម្ពុជា
– ភូ​មិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង៖ រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិល្អាងភ្នំរំសាយសក់ និង រមណីដ្ឋានទេសចរណ៍ល្អាងភ្នំក្រពើ
—————————————
👉ថតដោយ៖ ឈឿន ថៃកឿ (ថៃកឿ បាត់ដំបង)
📌ទស្សនាក្នុង YouTube : https://youtu.be/NPF-ItqqK_k