ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋឃុំ ឬស្សីក្រាំង ស្រុកមោងឬស្សី

ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋឃុំ ឬស្សីក្រាំង ស្រុកមោងឬស្សី
ទស្សនាកិច្ចសន្ទនាទាំងស្រុងតាមដំណខាងក្រោម៖

https://fb.watch/3FYDRMNuFj/