រុស្ស៊ី និង អ៊ុយក្រែនបណ្តេញអ្នកការទូតទៅវិញទៅមក នៅពេលភាពតានតឹងកើនឡើង

Russia and Ukraine

រុស្ស៊ី និង អ៊ុយក្រែនបណ្តេញអ្នកការទូតទៅវិញទៅមក នៅពេលភាពតានតឹងកើនឡើង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/9ZlMtHCfQdM
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Aljazeera
👉ប្រភព Video៖ DW News , CBS News,
(18.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere