សម្តេចហ៊ុនសែន បញ្ចេញសារសម្លេងបន្ទាន់ថ្មីមួយទៀតអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស នាម៉ោងរំលង អាធ្រាត ឈានចូលថ្ងៃទី ១២ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។

សម្តេចហ៊ុនសែន បញ្ចេញសារសម្លេងបន្ទាន់ថ្មីមួយទៀតអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស នាម៉ោងរំលង អាធ្រាត ឈានចូលថ្ងៃទី ១២ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។