សាមុតសាខន មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ កើនជិត ៤០០០ នាក់ រហូតលែងមានមន្ទីរពទ្យដាក់

📍𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 : សាមុតសាខន មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ កើនជិត ៤០០០ នាក់ រហូតលែងមានមន្ទីរពទ្យដាក់
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/8LWg37BH47E
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Khaosod
👉ប្រភព Video៖ South China Morning Post , TeeNeeThaiPBS , Thai PBS World
(15.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere