ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់ ចំការសំរោង ក្រុងបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់ ចំការសំរោង ក្រុងបាត់ដំបង»
@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (05-04-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006