ឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋ សង្កាត់ចំការសំរោង

@ ប្រធានបទ« ឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋ សង្កាត់ចំការសំរោង»

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (18-10-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006