ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់ស្លាកែត

@ ប្រធានបទ« ការឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ សង្កាត់ស្លាកែត »


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (22-11-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006