ក្រសូងបរិស្ថានបង្ហាញពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើសំណាកទឹកស្ទឹងសង្កែ គឺមានជាតិអាស៊ីត

https://fb.watch/5QoWW4cF6-/

ក្រសូងបរិស្ថានបង្ហាញពីលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើសំណាកទឹកស្ទឹងសង្កែ គឺមានជាតិអាស៊ីត ទើប បណ្តាលអោយត្រីងាប់ និងត្រៀមមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបង្ក