ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ នៅខេត្តបាត់ដំបងដល់មន្រ្តីសាធារណៈបាន សម្រេចបានជិត ១០០ភាគរយ

ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី២ នៅខេត្តបាត់ដំបងដល់មន្រ្តីសាធារណៈបាន សម្រេចបានជិត ១០០ភាគរយ