រឿងផ្លូវភេទ ស្តាប់ទៅដូចជាអាក្រក់ស្តាប់! តើវាជារឿងសំខាន់ ដែលយើងត្រូវតែលើកនិយាយឲ្យដឹងដែរអត់?»

ទស្សនាតាមដំណរខាងក្រោមនេះ៖

https://www.facebook.com/watch/live/?v=421668178958732&ref=watch_permalink

ប្រធានបទ៖ « រឿងផ្លូវភេទ ស្តាប់ទៅដូចជាអាក្រក់ស្តាប់! តើវាជារឿងសំខាន់ ដែលយើងត្រូវតែលើកនិយាយឲ្យដឹងដែរអត់?»