ស្ថានភាពការបង្កបង្កើនផល ស្រូវប្រាំង

ស្ថានភាពការបង្កបង្កើនផល ស្រូវប្រាំង

ទស្សនាការសន្ទនាមតិវិទ្យុជាតិចំការចេកតាមដំណរខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/watch/live/?v=463196878420724&ref=watch_permalink