អាជ្ញាធរក្រុងកំពុងរកដំណោះស្រាយលប់បំបាត់ផ្សែងអួរអាប់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង