ប្រសិទ្ធិភាព នៃការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សម្រាមក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង

ប្រសិទ្ធិភាព នៃការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សម្រាមក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង

សូមចូលទស្សនាតាមផេកខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/fm92.70/videos/3992801054081220/

ប្រសិទ្ធិភាព នៃការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​សម្រាមក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង