ឱ្យតែចេះភាសា អង់គ្លេស ដឹងតែរកការងារបានហើយ! តើវាអញ្ចឹងមែនអត់?

@ ប្រធានបទ៖ « ឱ្យតែចេះភាសា អង់គ្លេស ដឹងតែរកការងារបានហើយ! តើវាអញ្ចឹងមែនអត់?»


@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(13-សីហា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006