ឲ្យតែចេះភាសា អង់គ្លេស ដឹងតែរកការងារបានហើយ!តើវាអញ្ចឹងមែនអត់?

កម្មវិធីសំឡេងយុវវ័យទស្សនាការផ្សាយទាំងស្រុងតាមដំណខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/watch/live/?v=275984963955708&ref=watch_permalink
ឲ្យតែចេះភាសា អង់គ្លេស ដឹងតែរកការងារបានហើយ!តើវាអញ្ចឹងមែនអត់?