សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

#សារសំឡេងពិសេសបន្ទាន់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
ស្តីពីស្ថានភាព កូវីដ-១៩ ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ
ថ្ងៃទី២២​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
ប្រភព៖ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក