អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាក្រពះសំខាន់ហេីយ​ តែបញ្ហាសួតយេីងក៏សំខាន់ណាស់ដែរ​ ប្រសិនបេីមានការវ៉ៃលុកពីវីរុសកូវីដ-១៩​ បញ្ហាសួតនឹងត្រូវត្រដរខ្យល់​ រកខ្យល់ដកមិនខាន​ ហេីយនឹងស្លាប់លឿនណាស់​។

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាក្រពះសំខាន់ហេីយ​ តែបញ្ហាសួតយេីងក៏សំខាន់ណាស់ដែរ​ ប្រសិនបេីមានការវ៉ៃលុកពីវីរុសកូវីដ-១៩​ បញ្ហាសួតនឹងត្រូវត្រដរខ្យល់​ រកខ្យល់ដកមិនខាន​ ហេីយនឹងស្លាប់លឿនណាស់​។