ស្រ្តីដៃស្អិត ពីរនាក់ម្តាយនិងកូន លួចដោះខ្សែក កណ្តាលផ្សារ ត្រូវឃាត់ខ្លួន

ស្រ្តីដៃស្អិត ពីរនាក់ម្តាយនិងកូន លួចដោះខ្សែក កណ្តាលផ្សារ ត្រូវឃាត់ខ្លួន

អត្ថបទ៖ លោក ភី សុខ
កាត់ត ៖លោក រ៉ សាលី
ពិធីករ ៖កញ្ញា រិន ម៉ារីយ៉ាន