ការសម្រេចចិត្តរបស់សិស្សនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ

@ ប្រធានបទ« និយាយពីការសម្រេចចិត្តរបស់សិស្សនិស្សិតក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យ»
@ កម្មវិធី ” ជជែកពិភាក្សាក្នុងវិទ្យុ” កំពុងផ្សាយ——-


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (12-07-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006