កិច្ចប្រជុំបូកសរុប លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ 2020 និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ 2021

កិច្ចប្រជុំបូកសរុប លទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ 2020 និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ 2021 របស់គណៈកម្មាធិការ សមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបាត់ដំបង