សេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និង ការផ្អាកការជួបជុំជាបណ្តោះអាសន្ន…

សេចក្តីណែនាំស្តីពី «ការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និង ការផ្អាកការជួបជុំជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល 14ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែ មេសា ដល់ ថ្ងៃទី 28 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តបាត់ដំបង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
—————————————————————
Record By : សាន់ ឈង