បង្ហាញមុខផ្ទាល់លើកដំបូងនៅតុលាការ លោកស្រី ស៊ូជី នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនប្រែប្រួល

បង្ហាញមុខផ្ទាល់លើកដំបូងនៅតុលាការ លោកស្រី ស៊ូជី នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនប្រែប្រួល
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/M-k0pJv_NqI
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ nytimes
👉ប្រភព Video៖ Arirang News , South China Morning Post , CNA , FRANCE 24 English , Sky News Australia
(25.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews