បុរសដែល “កខ្វក់បំផុតនៅលើពិភពលោក” មិនដែលងូតទឹក និង ជក់បារីលាមកសត្វ អស់រយៈពេល ៦៧ ឆ្នាំ បានបង្ហាញពីមូលហេតុ


បុរសដែល “កខ្វក់បំផុតនៅលើពិភពលោក” មិនដែលងូតទឹក និង ជក់បារីលាមកសត្វ អស់រយៈពេល ៦៧ ឆ្នាំ បានបង្ហាញពីមូលហេតុ នៃការរស់ម្នាក់ឯង
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/5vpb79XFGvw
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ zmescience
👉ប្រភព Video ៖ A-Z Mysteries Review , Usmani Tv Official
(16.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere