សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនវេទិការនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្តីពី …

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនវេទិការនិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្តីពី ៖ តួនាទីសារព័ត៌មានក្នុងបរិបទជំងឺរាតត្បាតសកលនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនាថ្ងៃទី១៩ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០