តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ ” តួនាទីស្រ្តី ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមជំងឺកូវីដ១៩ “
 
@ កម្មវិធី ” កម្មវិធីយើងធ្វើបាន ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (15-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006