ប្រជាពលរដ្ឋ​ហាក់​មាន​ភាពស្ងប់ស្ងាត់ ក្នុង​ការចូលរួម​ពិធី​បោះ​បាយបិណ្ឌ​ឆ្នាំនេះ នា​ខេត្តបាត់ដំបង​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ហាក់​មាន​ភាពស្ងប់ស្ងាត់ ក្នុង​ការចូលរួម​ពិធី​បោះ​បាយបិណ្ឌ​ឆ្នាំនេះ នា​ខេត្តបាត់ដំបង​

📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/_fYZYtdXg0Q
👉​អត្ថបទ​៖ លោក ហ៊ាន វាសនា​(Veasna Hean)
👉​ថត​៖ លោក លី រ៉​សាលី (Ah Bong Sa)
👉​កាត់ត​៖ លោក សុខ វី​រ៉ា (Vira KH)
👉Effect៖ លោក លី សេណ្ណា​រី (Senary Ly)
(11.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​