ធ្លាប់តែមមាញឹក ពេលនេះយន្តហោះរាប់ពាន់គ្រឿងត្រូវចតចោលទាំងជួរៗនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារកូវីដ

ធ្លាប់តែមមាញឹក ពេលនេះយន្តហោះរាប់ពាន់គ្រឿងត្រូវចតចោលទាំងជួរៗនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារកូវីដ
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/9oGL84WOdfo

👉ប្រភពអត្ថបទ៖ The Sun
👉ប្រភព Video ៖ CNA Insider , CNBC
(18.02.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere