ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

Source : ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក – TVK