ទូករត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់មួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ បណ្ដាលឱ្យមនុស្ស ៣ នាក់ ស្លាប់ និង ២៧ នាក់រងរបួស

ទូករត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់មួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ បណ្ដាលឱ្យមនុស្ស ៣ នាក់ ស្លាប់ និង ២៧ នាក់រងរបួស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/r591wJsiLkA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Mail
👉ប្រភព Video៖ storyful , Daily Mail , ABC7 , ABC 10 News , FOX 5 San Diego , Ruptly
(04.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram :