មិនរាង! ឃាតខ្លួនមេខ្សល់បីនាក់និងពលករ១៤នាក់​បម្រុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃ

មិនរាង! ឃាតខ្លួនមេខ្សល់បីនាក់និងពលករ១៤នាក់​បម្រុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃ

អត្ថបទ លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ លោក សាន់ ដារ៉ូ