មនុស្ស ៣នាក់​ធ្លាក់​ពី​លើ​យន្តហោះ ក្រោយ​ព្យាយាម​តោង​រត់​ចេញ​ពី​អាហ្វហ្គានីស្ថាន

មនុស្ស ៣នាក់​ធ្លាក់​ពី​លើ​យន្តហោះ ក្រោយ​ព្យាយាម​តោង​រត់​ចេញ​ពី​អាហ្វហ្គានីស្ថាន
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/WWiKP_uBDvE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Aśvaka – آسواکا News Agency
👉ប្រភព Video៖ Nabd Albalad – نبض البل ,
Aśvaka – آسواکا News Agency, Mirwais Khan Amiri
(17.08.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews