មនុស្សបីនាក់ចំណាយ 55លានដុល្លារ សម្រាប់ការហោះហើរឯកជនលើកដំបូងទៅកាន់ស្ថានីយអវកាស តាមយាន SpaceX🛸

🚀មនុស្សបីនាក់ចំណាយ 55លានដុល្លារ សម្រាប់ការហោះហើរឯកជនលើកដំបូងទៅកាន់ស្ថានីយអវកាស តាមយាន SpaceX🛸
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/3SinmHU_XyQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ AFP
👉ប្រភព Video ៖ CNET Highlights , ABC News , NASA Johnson
(27.01.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere