ការអនុវត្តន៍វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩

@ ប្រធានបទ« ការអនុវត្តន៍វិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ »

@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ—-
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (29-07-2021)


@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006