ការដោះដូរ​ទំនិញ​រវាង​កម្ពុជា​ថៃ តាម​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​ភ្នំ​ដី ស្រុក​សំពៅ​លូន ខេត្ត​បាត់ដំបង

ការដោះដូរ​ទំនិញ​រវាង​កម្ពុជា​ថៃ តាម​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​ភ្នំ​ដី ស្រុក​សំពៅ​លូន ខេត្ត​បាត់ដំបង

​ផលិត​និង​រាយការណ៍​ដោយ​៖ លោក ភី សុខ​