កងទ័ពនៃយោធភូមិភាគ៥ ប្តេជ្ញាបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែន

កងទ័ពនៃយោធភូមិភាគ៥ ប្តេជ្ញាបន្តសហការជាមួយអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រំដែន អត្ថបទ ៖ លោក ភី សុខ
កាត់ត ៖លោក សាន់ ដារ៉ូ
រាយការណ៍៖ កញ្ញា ឌិនមករា