បើទោះជាមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលបានតែ ១៥,០០០៛ តែជាកម្លាំងថាមពលកម្មផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើនំបំពង់លក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្រោយពីផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺ Covid-19

បើទោះជាមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលបានតែ ១៥,០០០៛ តែជាកម្លាំងថាមពលកម្មផ្ទាល់ក្នុងការធ្វើនំបំពង់លក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្រោយពីផលប៉ះពាល់ដោយជម្ងឺ Covid-19

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/yn6_etDaPj4
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Battambang TV
👉ប្រភព Video៖ Battambang TV
👉ផលិតដោយ ៖ Battambang TV
(12.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere