រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើសាច់ញាតិ២នាក់របស់ ស្រ្តីជាងកាត់ដេរក្នុងផ្សារណាត់ ខណៈយក សំណាកជិត៣០នាក់

រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩លើសាច់ញាតិ២នាក់របស់ ស្រ្តីជាងកាត់ដេរក្នុងផ្សារណាត់ ខណៈយក សំណាកជិត៣០នាក់