អ៊ីស្រាអែល ដាក់មីស៊ីល ២ គ្រាប់ទៀត បំផ្លាញមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ខ្ទេចស្ទើរគ្មានសល់ មិនឲ្យព្យាបាលអ្នករងរបួស

អ៊ីស្រាអែល ដាក់មីស៊ីល ២ គ្រាប់ទៀត បំផ្លាញមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់ហ្គាហ្សា ខ្ទេចស្ទើរគ្មានសល់ មិនឲ្យព្យាបាលអ្នករងរបួស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/r5oJx8_wKz8
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Anadolu
👉ប្រភព Video៖ TODAY , CBC News: The National , Al Jazeera English , The Sun , Insider News
(17.05.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews