រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថែមពីរនាក់ទៀត នៅខេត្តបាត់ដំបងជាពលករមកពីប្រទេសថៃ

រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថែមពីរនាក់ទៀត នៅខេត្តបាត់ដំបងជាពលករមកពីប្រទេសថៃ ធ្វើអោយតួលេខវិជ្ជមានកូវីដ១៩កើនឡើង៦នាក់